Karin Berg.

”Art-of-Intuition”©

Stukje intro tekst zoals:
Karin is Beeldend Kunstenaar.
Zij maakt abstracte schilderijen en objecten in hetzelfde kleurpalle

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.karinberg.nl

In deze disclaimer wordt verstaan onder:
de website: iedere webpagina van de websites www.karinberg.nl, www.karinberg.com, www.art-of-intuition.nl en www.art-of-intuition.com
de eigenaar: rechtmatige houder / eigenaar van de website.
de uitgever: de bevoegde uitgever van de bovengenoemde websites.
gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren);

u: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de website gebruikt of bezoekt; de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten getoond op de website; schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik van de website
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel de eigenaar en de uitgever van deze website zorgvuldigheid in acht nemen bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maken van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. De eigenaar en de uitgever van deze website garanderen evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. De eigenaar en de uitgever van deze website wijzen iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten
Wanneer de eigenaar en de uitgever van deze website links naar websites van derden weergeven, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door hen worden aanbevolen. De eigenaar en de uitgever van deze website aanvaarden geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door de eigenaar en de uitgever van deze website niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken
De eigenaar en de uitgever van deze website behouden zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie, waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s. Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar en de uitgever van deze website of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. Op het getoonde materiaal en op de website rust het copyright.

Wijzigingen
De eigenaar en de uitgever van deze website behouden zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd. De eigenaar en de uitgever mogen de website naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment laten beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging aan de bezoekers of gebruikers van de website. De eigenaar of de uitgever zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

Oneigelijk gebruik
Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.

Toegang
De eigenaar en de uitgever behouden zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina’s te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina’s zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de website monitoren.

Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de woonplaats van de eigenaar.